Artur Moisieiev

My name is Artur. I am a student of Aviation Management.

 
Why should you give your voice for my candidature?
 • I am initiative;
 • I can find new perspectives for development;
 • I work to achieve a result; know how to convince and select the right motivation;
 • I have leadership skills: I am ready to take risks and be responsible for the results;
 • I am very active person in life, I am always in the thick of things and keep abreast of the news;
 • I am self-confident, I can show determination, perseverance, courage if necessary;
 • I like to get new experience, expand their capabilities, strive for self-development.
 
Also, I can say that I have communication skills, punctuality(I always plan my time).
 
So, Why did I decide to take part in these elections?
 
I am sure for 101 % that the student council is a very important organization.
There are my goals:
 • Protection of the rights of students at the university.
 • Assistance in establishing contacts between students and professors.
 • Carrying out work aimed at increasing the consciousness of students and their exactingness to the level of their knowledge, fostering a respectful attitude to the property complex, a patriotic attitude, to the spirit and traditions of the university.
 • Helping students develop self-government skills, as well as preparing them for conscious participation in society.
 • Assistance in the implementation of student ambitions and professional qualities of students.
 
To sum up, I want to make student life more interesting and exciting. My desire is sincere and does not come from selfish motives. I am a person who listens to the opinions of those I represent very much, because I believe that there is a common interest that has to be considered in order to obtain what is best for all. I am in my first year of study and I will be new blood for my university. I do hope that, if given the chance, I can be a worthy representative of the UITM’s student council.
 
Artur Moisieiev 
 
#voteforartur 
 

 
Mam na imię Artur. Jestem studentem z kierunku Zarządzanie Lotnictwem.
 • Jestem pełnym inicjatywy człowiekiem
 • Potrafię znaleźć nowe perspektywy rozwoju
 • Pracuję nad osiągnięciem rezultatu; umiem przekonać i wybrać odpowiednią motywację;
 • Posiadam umiejętności przywódcze: jestem gotowy do podejmowania ryzyka i odpowiadania za wyniki;
 • Jestem bardzo aktywną osobą w życiu, zawsze jestem w gąszczu rzeczy i jestem na bieżąco z nowościami;
 • Jestem pewny siebie, w razie potrzeby potrafię wykazać się determinacją, wytrwałością, odwagą;
 • Lubię zdobywać nowe doświadczenia, poszerzać swoje możliwości, dążyć do samorozwoju.
 
Ponadto mogę powiedzieć, że posiadam umiejętności komunikacyjne, jestem punktualny (zawsze planuję swój czas).
 
Dlaczego więc zdecydowałem się wziąć udział w tych wyborach? 
 
Na 101% jestem pewien, że samorząd studencki jest bardzo ważną organizacją.
 
Oto mój plan działań:
 • Ochrona praw studentów na uczelni.
 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów między studentami i profesorami.
 • Prowadzenie prac mających na celu podniesienie świadomości studentów i ich poziomu posiadanej wiedzy, pielęgnowanie szacunku, postawy patriotycznej, ducha i tradycji uczelni.
 • Pomoc uczniom w rozwijaniu umiejętności samorządowych, a także przygotowanie ich do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Pomoc w realizacji ambicji studenckich i zawodowych uczniów.
 
Podsumowując, chcę, aby życie studenckie było ciekawsze i bardziej ekscytujące. Moje pragnienie jest szczere i nie wynika z egoistycznych pobudek. Jestem osobą, która zawsze słucha opinii tych, kogo reprezentuję, ponieważ uważam, że mamy wspólny interes, który należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać to, co najlepsze dla wszystkich. Jestem na pierwszym roku studiów i będę nową krwią dla mojej uczelni. Mam nadzieję, że jeśli będę miał szansę, będę godnym reprezentantem Samorządu Studentów WSIiZ.