Illia Mynenko

Cześć! Mam na imię Illia (a część polskojęzyczna naszej Braci Akademickiej zna mnie jako Eliasza). Jestem Przewodniczącym Samorządu Studenckiego WSIiZ oraz członkiem Komisji ds. jakości kształcenia i umiędzynarodowienia Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

W Radzie Samorządu Studenckiego działam od 2017 roku. 
 
Wcześniej pełniłem funcję posła, poźniej sekretarza i obecnym stanowiskiem zaowocowała mi ciężka praca na rzecz naszego wspólnego dobra pod koniec 2019 roku.
 
Dzięki działaniu w wielu uczelnianych jednostkach, m.in. Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów, Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia, Senacie WSIiZ i współpracy oraz dobrym relacjom z kadrą dydaktyczną oraz administracyjną naszej Alma Mater, Samorząd Studencki WSIiZ zyskał na nowych możliwościach, kontaktach i doświadczeniu.
 
Również, jako aktywny działacz Forum Uczelni Niepublicznych oraz Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej nawiązałem kontakty z Samorządami Studenckimi innych polskich uczelni, przywróciłem relacje ze światem Polskiej Braci Studenckiej oraz wprowadziłem nie tylko innowacyjne rozwiązania innych polskich Samorządów na naszej uczelni, ale wspólnie z obecnym zespołem Rady zrobiłem nasz Samorząd jednym z najbardziej efektywnych samorządów w całym kraju! 
Obecnie to już my dzielimy się swoim doświadczeniem z innymi, a zarazem swoją otwartością i przede wszystkim pasją do współpracy zwiększamy naszą skuteczność, dostępność i umiędzynarodowienie.
 
Samorząd Studencki, który udało się nam stworzyć jest rodziną pasjonatów swojej pracy, których dzielna praca o wizerunek naszej organizacji przekłada się na frekwencję tysięcy osób na organizowanych przez nas licznych imprezach i wydarzeniach. 
Samorząd Studencki, który udało się stworzyć – jest to godny przedstawiciel i obrońca studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który zadbał o zwiększenie stypendiów, ułatwienie dostępu do informacji oraz infrastruktury i będzie w dalszym ciągu sukcesywnie się rozwijać! 
 
Decyzja należy do Was!
 

 
Hi, my name is Illia (and the Polish-speaking part of our Academic Community knows me as Eliasz). I am the President of the UITM Student Council and a member of the Committee for Quality of Education and Internationalisation of the Students' Parliament of the Republic of Poland.
 
I have been active in the Student Council since 2017. I have previously served as an Deputate, then as Secretary and my current position has earned me hard work for our common good at the end of 2019.
 
By acting in many university units, including the Disciplinary Committee for Students, the University's Education Quality Team, the UITM Senate and working together and having good relations with the teaching and administrative staff of our Alma Mater, the UITM Student Council has gained new opportunities, contacts and experience.
 
Also, as an active member of the Forum of Non-Public Higher Education Institutions and the Students' Parliament of the Republic of Poland, I have established contacts with student councils at other Polish universities, re-established relationships with the world of the Polish 
 
Student Community, and not only introduced innovative solutions from other polish student councils to our university, but together with the current Council team have made our UITM Student Council one of the most effective in the country! 
 
Now it is us who share our experience with others, and at the same time with our openness and above all passion for cooperation we increase our effectiveness, accessibility and internationalisation.
 
The Student Council that we have managed to create is a family of people passionate about their work, whose brave work for the brand of our organisation translates into the attendance of thousands of people at the numerous events we organise. 
 
The Student Council which we managed to create - is the best representative and protector of the students of the University of Information Technology and Management in Rzeszow, which took care of increasing the scholarships, facilitating access to information and infrastructure and will continue to develop successively! 
 
The decision is up to you!