Karolina Zawiślak

Nazywam się Zawiślak Karolina. Jestem studentką drugiego roku na kierunku Aviation Management. W wolnym czasie uwielbiam czytać powieści Jane Austen, spędzać czas z przyjaciółmi i gotować. Interesuje mnie historia II wojny światowej i epoki wiktoriańskiej. Od dzieciństwa śpiewam i tańczę w Zespole Pieśni i Tańca, dzięki czemu występowałam na wielu scenach w całej Europie. Uwielbiam jeździć na rowerze oraz jestem wielkim koneserem wszelkiego rodzaju herbat.

 
Jako członek Samorządu Studenckiego chciałabym brać czynny udział w życiu uczelni, wpływać na decyzje podejmowane z korzyścią dla studentów. Od zeszłego roku czynnie działam w SS i zauważyłam jak bardzo od tamtego czasu się rozwinęłam. Chciałabym nadal pomagać i współpracować ze studentami w trosce o dobro ogółu. Jestem osobą doświadczoną w kontaktach z ludźmi. Zawsze staram się utrzymywać jak najlepszy kontakt z osobami wokół mnie oraz tworzyć przyjemną atmosferę. Uwielbiam brać udział w różnych spotkaniach/wydarzeniach mających na celu rozwój osobisty, naukowy. Pomaganie innym zawsze było i zawsze będzie moim priorytetem.
 
W czasie mojej nauki w liceum zawsze brałam aktywny udział w wydarzeniach  w nim organizowanych. Przez dwa lata byłam przewodniczącą szkoły, przez rok przedstawicielem klasy. Dzięki temu rozumiem, jak działa samorząd i jak bardzo potrzebują go studenci. 
 
Jestem osobą odporną na stres dzięki wielu latom spędzonym na scenie. Mogę też działać pod presją czasu. Zawsze szukam kompromisów i rozwiązań, które zadowolą obie strony. Praca w Samorządzie Studenckim była dla mnie kolejnym wyzwaniem i przyjemnością, chciałabym nadal rozwijać się w tej organizacji. Zawsze stawiam na spokojne i konsekwentne podejmowanie decyzji.
 

 
My name is Zawiślak Karolina. I am the first year student of Aviation Management. In my free time I love to read Jane Austen's novels, spend time with my friends and  cook. I am interested in the history of World War II and the Victorian Era. Since childhood I have been singing and dancing in the Song and Dance Group, thanks to which I have performed on many stages all over Europe. I love riding a bike or and I am a great connoisseur of all kinds of teas.
 
As a member of the Student Council I would like to take an active part in the life of the university, to influence decisions made for the benefit of students. I have been active in SS since last year and I have noticed how much I have grown since then.  I would like to continue to help and work with students for the good of all. I am a person experienced in dealing with people. I always try to keep the best possible contact with the people around me and to create a good atmosphere. I love to take part in various meetings/events aimed at personal, scientific and entertainment development. Helping others has always been and will always be my priority. 
 
During my high school education I always took an active part in events organized by the institution. For two years I was the school's president, for one year the class president. Thanks to this, I understand how the self-government works and how much the students need it. I am sure that I will be able to use the knowledge I have gained and at the same time learn many other things in a new environment.
 
I am a stress-resistant person thanks to many years spent on stage. I can also act under time pressure. I always look for compromise and solutions that will satisfy both sides. Working in the Student Council has been another challenge and pleasure for me, I would like to continue to grow in this organisation.  I always focus on calm and consistent decision-making.