Marcin Sypek

Nazywam się Marcin Sypek, jestem studentem drugiego roku Aviation Management. Chciałbym być w Radzie Samorządu Studenckiego, aby mieć większy wpływ na to, co dzieje się na uczelni, pomagać w organizacji wydarzeń związanych z życiem na uczelni. Działałem rok w Samorządzie Studenckim i uważam, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. Jestem osobą kontaktową, mam duże doświadczenie społeczne, dzięki czemu mogę sprostać wielu zadaniom podczas pracy z innymi ludźmi. Jako student chciałbym wpływać na niektóre decyzje, czasem wskazywać, czy przedstawić ciekawy pomysł, czy też alternatywne rozwiązanie dla danej sytuacji. Na co dzień prowadzę aktywny tryb życia, uwielbiam uprawiać sport, głównie skateboarding. Poza tym fascynuje mnie szeroko pojęta muzyka, a zwłaszcza kultura hip-hopowa i moda uliczna. Najbardziej lubię spędzać czas z przyjaciółmi, nie mam problemu z komunikacją i szybkim nawiązywaniem znajomości. Lubię pomagać innym ludziom, jestem odporny na stres, potrafię zachować spokój i ciszę w sytuacjach, które tego wymagają, jestem dobrym mediatorem i zawsze potrafię skutecznie osiągnąć 
konsensus. Skupiam się na kompromisie oraz spokojnym i przemyślanym podejmowaniu decyzji. 
W związku z powyższym, jestem otwarty na wszelkie pytania.
 

 
 
My name is Marcin Sypek, I am the second-year student of Aviation Management.  I am applying to 
the Local Government Council with great enthusiasm. 
I would like to be in the staff as a student to have more influence on what is happening at the university, to help organize events related to life at the University. I was involved in the Student Council for a year and I think I am the right person in the right place. I am a contact person, I have a lot of social experience, so I can face many tasks while working with other people.  As a student I would like to influence some decisions, sometimes indicate whether to present an interesting idea or an alternative solution for a given situation. I practice an active lifestyle on a daily basis, I love to do sports, mainly skateboarding. Apart from that, I am fascinated with music in its broadest sense, especially hip-hop culture and street fashion. I prefer spending time with my friends the most, I have no problem with communication and making friends quickly. I like to help other people, I am resistant to stress, able to stay calm and calm in situations that require it, I am a good mediator and I am always able to effectively reach a consensus. I focus on compromise and calm and thoughtful decision making. 
In any case, I am opened to any questions.